Tải dữ liệu...
Skip to content

   

                                           

                                        

GẤP! THÔNG BÁO V/V GỬI BCTC NĂM 2022   

  Kính gửi các đơn vị! KBNN đang thực hiện chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống Tổng kế toán đáp ứng Thông tư 39 và các văn bản chế độ kế toán của các đơn vị (Xã, BQLDA, ...). Vì vậy, đề nghị các đơn vị không gửi báo cáo năm 2022 cho KBNN. Dự kiến tháng 4/2023, hệ thống sẽ chính thức triển khai phiên bản mới. Đồng thời KBNN sẽ thay đổi công cụ Tooloffline để đơn vị nhập đủ thông tin theo Thông tư 39,...Đối với các đơn vị thuộc cấp huyện sẽ gửi báo cáo cho KBNN từ tháng 4/2023. KBNN xin thông báo!

---------------------

 Các vấn đề phát sinh trên hệ thống, xin vui lòng gửi về hòm thư hotrocntt@vst.gov.vn với tiêu đề email bắt đầu từ khóa TKT. Mã KB tỉnh. Tóm tắt nội dung hỗ trợ để được hỗ trợ nhanh nhất.

                                                                            

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TỔNG KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC